Ceramah Ramadhan : Malam Lailatul Qadr

Malam Lailatul Qadr. Hi … Masih dalam rangkaian Ceramah Ramadhan, kali ini kita akan membahas tentang aksesoris ramadhan. Kita tahu bahwa bulan ramadhan mestinya diisi dengan berbagai ibadah, ya ngaji, puasa, dzikir, i’tikaf. Apalagi kalo dapat malam lailatul qadr. Keren tuh. pahalanya bisa berlipat ganda.

Malam Lailatul Qadr

Di dalam setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah  terhadap muslim terdapat sekurang-kurangnya dua hal pokok, yaitu hal-hal yang primer atau wajib dan yang  bersifat sekunder atau sunat. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setiap ibadah mempunyai aspek wajib dan aspek sunat.

Sesuatu yang disebut wajib harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Diberi pahala (ganjaran) bagi yang mengerjakannya dan diberi hukuman (siksaan) bagi yang meninggalkannya. Tetapi sesuatu yang disebut sunnat adalah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, tetapi bagi yang mengerjakannya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak dapat hukuman apa-apa. Yang sunat sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Yang wajib merupakan hal yang pokok, sedangkan yang sunat merupakan hal cabang. Yang wajib adalah unsur utama dan pertama, sedangkan yang sunat adalah unsur pelengkap dan kedua. Malam Lailatul Qadr.

Puasa Ramadhan dalam pandangan agama kita merupakan sesuatu yang wajib. Karena itu, seorang muslim yang berpuasa diberi ganjaran pahala oleh Allah, sedangkan yang meninggalkannya akan mendapat dosa dan akan siksaan Allah swt. Di dalam puasa terdapat banyak unsur pelengkap yang dinamakan aksesoris puasa, yaitu hal-hal yang sangat dianjurkan dan disunatkan untuk dilakukan seiring dengan pelaksanaan puasa Ramadhan..

Puasa dan aksesorinya

Puasa itu bagaikan sebuah rumah atau sebuah mobil . Sebuah rumah mesti memliki unsur utama dan unsur pelengkap. Unsur utama rumah adalah semua bahagian-bahagian yang penting dari rumah itu. Rumah harus memiliki fondasi, tiang, memiliki tembok, memiliki atap, memiliki pintu, memiliki jendela, dan lain-lain. Dapat dibayangkan kalau sebuah rumah tidak memiliki salah satu atau semua bahagian itu. Jika bahagian-bahagian yang penting itu tidak ada pada rumah itu, maka boleh dikatakan bahwa itu bukanlah rumah. Unsur pelengkap rumah adalah perabot-perabotnya, atau apa yang sekarang disebut aksesori. Unsur pelengkap rumah bagi setiap orang bisa berbeda-beda.Adaorang yang memliki rumah yang perabot-perabotnya lengkap, ada orang yang perabot-perabotnya kurang, dan bahkan ada orang yang perabot-perabot rumahnya sangat minim. Di antara perabot-perabot rumah itu ialah kursi dan meja tamu, tempat tidur, lemari, meja tulis, AC, kulkas, dll. Dapat dibayangkan kalau Anda tinggal di sebuah rumah yang tidak ada perabot-perabotnya. Malam Lailatul Qadr

Puasa juga dapat diibaratkan sebagai sebuah mobil, yang harus memiliki unsur utama dan unsur pelengkap. Jika sebuah mobil tidak memiliki salah satu atau semua unsur utama itu maka mobil tidak mungkin dijalankan. Unsur utama mobil itu, misalnya, mesin dengan segala komponennya, roda, felek, bensin, oli, dll. Unsur utama ialah unsur yang harus ada dan dimliki oleh sebuh mobil, tanpa itu mobil tersebut tidak mungkin dapat dijalankan. Unsur pelengkap mobil itu adalah aksesori-aksesorinya, seperti radio, tape, AC, lifebelt, dsbnya. Mobil dapat berjalan kalau sudah memenuhi unsur utama. Tanpa unsur pelengkap, sebuah mobil dapat berjalan, tetapi jalannya tidak dalam kondisi nyaman dan menyenangkan. Dapat dibayangkan kalau kita menaiki sebual yang tidak ber-AC, mislanya, kita pasti akan kepanasan.

Demikianlah pula puasa itu, di samping harus memiliki unsur-unsur utama, juga harus dilengkapi dengan unsur-unsur pelengkap (aksesori-aksesorinya). Puasa yang tidak dilengkapi dengan aksesori-aksesori itu akan menjadi kering, hanpa, tidak segar, tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan tidak menyegarkan. Sebaliknya, puasa yang dilengkapi dengan aksesori-aksesori itu pasti menyenangkan, segar, nyaman, menyegarkan, dsb.

Adasekian banyak aksesori puasa yang dapat diadakan atau dilakukan oleh seseorang yang berpuasa, di antaranya:

  1. Membaca Al-Qur’an
  2. Berzikir
  3. Qiyamul lalil (salat malam)
  4. Bersadakah
  5. I’tikaf di Masjid
  6. Melakukan umrah Ramadhan
  7. Menghidupkan lailatul qadr dengan ibadat
  8. Menunaikan zakat fithar
  9. Melaksanakan salat Id al-Fitri

1. Membaca Al-Quran

Membaca Al-Qur’an merupakan salah satu aksesori penting puasa Ramadhan. Rasulullah pada masa hidupnya senantiasa mengisi bulan Ramadhan dengan membaca Al-Qur’an. Puasa dan membaca Al-Qur’an mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu bahwa Al-Qur’an mulai diturunkan ke bumi ini oleh Allah pada bulan Ramadhan, yaitu pada malam lailatul qadr. Bacalah Al-Qur’an sebanyak-banyaknya. membaca sekurang-kurangnya mencakup pengertian, membaca ayat-ayat Al-Qur’an, memahami maknanya, dan menghayati kandungannya. Malam Lailatul Qadr

Di dalam hadis-hadis Nabi banyak diungkapkan tentang keutamaan membaca Al-Qur’an, di antaranya ialah:

Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ia mendapat satu kebajikan, dan satu kebajikan itu dilipadkan sama dengan 10 kebajikan. Alif-lam-mim bukanlah sebuah huruf, tetapi huruf-huruf, yaitu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.

Dalam hadis lain disebutkan: “Siapa yang telah membaca Al-Quran sampai khatam (selesai 30 juz), maka seratus malaikat mendoakan keselamatan baginya.

Pahala yang amat besar pula bagi mereka membaca danb mentadaruskan Al-Qur’an, seperti yang tergambar di dalam hadis Nabi:

 Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam sebuah rumah untuk membaca Al-Quran dan mendiskusikannya di antara mereka, kecuali akan diturunkan oleh Allah kepada mereka sakinah (ketenangan batin, hidup, dan perasaan), akan diliputi ramhat Allah yang maha luas, akan didoakan keselamatannya oleh malaikat, dan akan diingatkan oleh Allah kepada mereka akan kenimatan yang diperolehnya di hari kemudian nanti.

Di akhirat nanti, menurut hadis Nabi ada dua ibadah penting yang memohon syafaat kepada Allah bagi yang melakukannya, yaitu puasa dan Al-Qur’an.  Kata Rasulullah: “Puasa itu nanti akan memohon kepada Allah: Ya Allah,  aku telah menghalangi ia untuk makan dan minum dan menghalangi untuk berhubungan dengan suami-isterinya di siang hari. Oleh karena itu, berilah syafaat kepadanya. Al-Quran juga mengajukan suatu permohonan Ya Allah, aku telah menghalanginya untuk tidur pada malam hari. Oleh karena itu berilah syafaat kepadanya. Allah lalu memberi syafaat kepadanya.

Membaca Al-Qur’an akan berpengaruh dalam menenangkan diri pembacanya, karena Al-Qur’an mengandung berbagai hal, seperti: 1) berita gembira mengenai balasan kebajikan, 2) peringatan akan adanya siksaan bagi yang melanggar perintah agama, 3) nasihat, 4) obat, 5) petunjuk, dan 6) rahmat bagi umat manusia. Malam Lailatul Qadr

2.     Berzikir

Di antara ciri khas bulan Ramadhan adalah memperbanyak zikir. Zikir merupakan aksesoris puasa yang dapat menyempurnakan ibadah itu. Berzikir dan mengingat Allah dalam berbagai kesempatan menjadikan hati seseorang senatiasa berhubungan dan dekat dengan Allah swt.

Banyak ayat Alqur’an yang memerintahkan dan menerangkan manfaat atau kelebihan zikir. Di antaranya ialah suratS. Al-A¥z±b (33): 41: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya”.  Di surat S. Al-Jumu‘ah (62): 10 dinyatakan: “Perbanyaklah mengingat Allah, semoga kalian beruntung”.

Di dalam banyak hadis Rasulullah menyebutkan kelebihan zikir itu. Di antaranya:

Ketahuilah, sukakah kalian kalau aku menyampaikan kepada kalian pekerjaan paling baik dan paling suci di sisi Tuhanmu, yang paling tinggi dalam darajatmu, dan lebih baik bagi kamu daripada menginfakkan emas dan perak. Mereka menjawab, ya Rasulallah. Rasul lalu menjawab: “Itu adalah zikrullah”.

“Orang yang mendapatkan perlindungan Allah di akhirat nanti, di antaranya ialah orang yang menginat Allah dalam keadaan sunyi dan air matanya bercucuran karena takut kepada Allah”.

3.     Qiyamul lalil (salat malam)

Qiyamul lalil dalam pengertiannya yang umum ialah bangun di waktu malam untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam pengertiannya yang khusus ialah melakukan shalat malam atau tarawih. Kaum muslimin yang dengan kewajiban menjalankan puasa di siang hari sangat dianjurkan untuk melakukan qiyamul lalil pada malam hari.  Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan qiyamul lalil, demikian pula Rasulullah sangat menganjurkan untuk melakukan qiyamul lail.

Allah swt. telah menggambarkan di dalam Al-Qur’an Surat S. Azzariyat (51): 15-18: yang menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman dan di mata-air mata-air. sambilk mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam, mereka emmohon ampun kepada Allah swt.

Di dalam hadisnya Rasullah menyatakan: “Dua rakaat yang dilakukan di waktu malam lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam hadis yang lain disebutkan: “Allah menurunkan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu melakukan salat dan membangunkan isterinya, sebaliknya Allah juga akan melimpahkan rahmat-Nya kepada seorang perempuan yang bangun di waktu malam, lalu shalat malam dan memabngunkan suaminya.

4.     Bersadakah

Bersadakah mengandung pengertian yang luas yang mencakup segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain baik dalam bentuk material maupum non-material (jasa). Oleh karena itu, sadaqah dapat berarti zakat mal, zakat fitrah, sadaqah sunat, infaq, atau segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Memberikan uang atau apa saja yang berbentuk material kepada orang lain termasuk sadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah sadaqah, dan mengatakan kalimat-kalimat yang baik kepada orang lain juga sadakah. Malam Lailatul Qadr

Bersadakah dalam bulan puasa dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam hadis Nabi yang menjelaskan: Seseorang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang lain mendapatkan dua ganjaran yang amat besar, yaitu pahala dari sadaqahnya itu, dan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberinya makanan untuk berbuka puasa itu tanpa dikurangi sedikitpun oleh Allah swt.

Di dalam hadis lain Nabi menyatakan: “Sadakah itu memadamkan (menghapuskan) kesalahan sebagaimana air memadamkan api yang sedang menyala.

5.     Itikaf di Masjid

Salah satu aksesori puasa Ramadhan ialah i’tikaf. I’tikaf pada hari-hari lain sepanjang tahun adalah sunat, sedangkan i’tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan adalah sunnat muakkad. I’tikah adalah tinggal di dalam masjid untuk melakukan ibadah dalam keadaan bersuci selama waktu tertentu, dengan tertentu, dan cara tertentu pula.

Tujuan utama i’tikaf adalah mengosongkan hati dari segala persoalan dunia dan mengisinya dengan kesibukan beribadah dan mengingat Allah swt., menyerahkan diri kepada Yang Maha Agung, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan dosa, dan menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan kotor. Malam Lailatul Qadr

6.     Melakukan umrah Ramadhan

Umrah yaitu suatu rangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dan dengan cara-cara tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram, seperti berihram, tawaf, sa’i dan tahallul. Pahala umrah sangat besar yaitu dapat menjadi tebusan menghapuskan segala dosa yang telah dilakukan. Umrah Ramdhan mempunyai pahala yang lebih besar dibandingkan dengan umrah yang dilakukan pada bulan-bulan lain. Umrah yang dilakukan pada bulan Ramadhan pahala dan nilainya sama dengan pahala dan nilai satu kali melakukan ibadah haji. Seseorang yang melakukan ibadah haji dibersihkan oleh Allah swt. dari segala dosanya, sehingga ia kembali dari haji bersih dari dosa, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci dari segala dosa.

7.     Menghidupkan lailatul qadr dengan ibadat

Salah satu ciri khas bulan Ramadhan adalah adanya lailatul qadr di dalamnya. Lailatul qadr tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain, ia hanya ada pada bulan Ramadhan. Lailatul qadr (malam kemuliaan) adalah suatu malam yang memiliki nilai yang paling tinggi dari malam-malam yang lain. Malam qadr (lalatul qadri), seperti yang digambarkan oleh Allah swt. di dalam Al-Qur’an,  lebih baik dan lebih utama daripada seribu bulan. Yang dimaksud adalah bahwa suatu amal yang dilakukan pada malam itu lebih baik dan lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama seribu bulan.

Tidak seorangpun yang mengetahui kapan atau pada hari apa malam qadar itu terjadi pada setiap bulan Ramadhan. Yang jelas, menurut hadis Nabi, ialah bahwa lalatul qadr itu terjadi pada malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramdhan, seperti 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadhan. Malam Lailatul Qadr

Menghidupkan lailatul qadr yaitu mengisi malam-malam ganjil itu dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Lailatul qadr yaitu malam di mana seorang muslim menyerahkan diri kepada Allah swt. dengan ikhlas, menghadap kepadanya dengan memohon doa, meminta ampun atas segala dosa, melakukan salat-salat sunat, berzikir dan membaca Al-Qur’an. Rasulullah telah menegaskan di dalam hadisnya yang menyatakan: “Barang siapa yang bangun dan melakukan ibadah pada malam lailatul qadr dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka segala dosanya diampunkan oleh Allah swt.

 8.    Menunaikan zakat fitrah

 

Zakat fitrah artinya zakat jiwa. Selain itu, zakat fitrah jiga disebut zakat puasa, atau zakat Ramadhan, atau shadaqah fithr, yang diwajibkan pada hari Fitri pada bulan Ramadhan setiap tahun. Zakat fitrah  merupakan suatu ibadah yang mengiringi pelaksanaan kewajiban puasa. Setiap muslim dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu. Zakat fitrah menurut Rasulullah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu menjadi makanan bagi para fakir dan miskin dan membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan kotor dan sia-sia. Malam Lailatul Qadr

Ada sekian banyak hikmah zakat fitrah, di antaranya ialah: 1) membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor dan keji, 2) simbol dan tanda pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya dalam menyelesaikan puasa Ramdhan, 3) membantu meringankan beban hidup saudara-saudara muslim yang lemah dan tidak mampu, 4) menimbulkan kesadaran dalam diri untuk merasakan seperti apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki, dan 5) menjadi tanda pendekatan diri kepada Allah swt.

9.     Melaksanakan salat Id al-Fitri

Salah satu ciri khas bulan Ramadhan dan puasa ialah diakhirinya dengan melaksanakan salat Idul Fitri pada 1 Syawal, hari pertama setelah berakhirnya ibadah puasa Ramadhan. Malam idul Fitri harus dihidupkan dengan memperbanyak takbir sebagai tanda syukur atas keberhasilan menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, demikian pada pada hari pelaksanaan Idul Fitri.

Idul Fitri dilakukan untuk menyatakan kemenangan yang luar biasa yang telah diperoleh dicapai oleh seluruh kaum muslimin yang telah melakukan ibadah puasa. Itulah sebabnya, maka pada hari ini seluruh kaum kaum muslimin keluar ke masjid-masjid atau ke lapangan-lapangan untuk menunjukkan syiar kemenangan itu dengan mengumandangkan takbir dan tahmid. Malam lailatul qadr