Makalah AIK : Manusia dan Hajat Hidupnya

Setelah sebelumnya membahas tentang Peran Islam dalam Kehidupan Manusia dan Pendidikan Islam sebelum dan sesudah proklamasi, berikut ini akan saya sajikan sedikit pembahasan mengenai kebutuhan manusia terhadap agamanya dan peranan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Makalah ini dibuat dalam memenuhi tugas pada mata kuliah Agama Islam.

Kebutuhan Manusia terhadap Agamanya

Umat manusia adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh kita berbuat yang makruf. Mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Maka dari itu berpeganglah kamu kepada tali Agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, apabila kamu mengingkari Allah maka jangan harap kamu selamat didunia dan diakhirat. Kebutuhan manusia terhadap agamanya sangat-sangat penting karena apabila manusia kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya. Orang yang benar-benar beriman dan bertakwa terhadap Allah dan tidak mengingkari Allah dan agamanya Insya Allah akan sejahtera hidupnya baik didunia maupun diakhirat, mulia disisi Allah, dan tidak akan dibahayakan oleh Allah kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Manusia yang tidak mempunyai agama bila ia meninggal dikemudian hari maka tidak akan diterima di sisi Allah sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menembus diri dengannya dan mereka yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh pertolongan dari Allah.

Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah, agama semua nabi-nabi agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang menjadi petunjuk manusia, agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesame. Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup tauhid kepada Allah, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan dan bertujuan untuk meraih ridha serta karunia Allah SWT.

Manusia Hamba dan Khalifah Allah Di Bumi

Manusia dan Hajat Hidupnya. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat dari Allah, yang harus dipertanggungjawabkan dihadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam.

Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusi menjadi khalifah, berarti manusia mendapat mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.

Agar manusia dapat menjalankan kekhalifahannya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepada manusia kebenaran dalam segala ciptaannya dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaannya.  Manusia dapat menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan. Disamping peran manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang memiliki kebebasan, ia juga sebagai hama Allah. Seorang hamba Allah harus taat dan patuh kepada perintah Allah.

Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qur’an, maupun yang tersirat dalam kandungan alam semesta. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya, serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, ia diminta bertanggungjawab terhadap penggunaan kewenangan dihadapan yang diwakilinya.

Makna yang esensial dari kata hama adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi, sebagai khalifah dan hamba merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang sarat dengan kreatifitas dan amaliah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran.

Untuk referensi, silakan lihat artikel saya tentang Bocoran UN 2012 yang semoga dapat membantu para siswa dapat lulus dalam pengumuman Hasil UN 2012. Untuk hiburan, silakan lihat koleksi Tangga Lagu Barat Terbaru 2012. Semoga bermanfaat.  Makalah AIK : Manusia dan Hajat Hidupnya