Hukum Mendonorkan Darah Menurut Islam

Diantara hal paling utama yang diberikan oleh keluarga atau sahabat kepada si sakit ialah mendonorkan darah untuknya bila diperlukan ketika ia menjalani pembedahan, atau untuk membantu dan mengganti darah yang dikeluarkannya. Ini merupakan pengorbanan yang paling besar dan sedekah yang paling utama, sebab memberikan darah pada saat seperti itu kedudukannya sama dengan menyelamatkan hidupnya, dan Al-Qur’an telah menetapkan dalam menjelaskan nilai jiwa manusia:

“… bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya …” (al-Ma’idah: 32)

Apabila bersedekah dengan harta memiliki kedudukan yang demikian tinggi dalam agama dan mendapatkan pahala yang demikian besar di sisi Allah –sehingga Allah Ta’ala menerimanya dengan tangan kanan-Nya dan melipatgandakannya hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan entah sampai berapa kali lipat menurut yang dikehendaki Allah– maka mendermakan darah lebih tinggi kedudukannya dan lebih besar lagi pahalanya. Kerana orang yang mendermakan darah menjadi sebab kehidupan, dan darah juga merupakan bahagian dari manusia, sedangkan manusia jauh lebih mahal daripada harta. Selain itu, orang yang mendonorkan darahnya seakan-akan menyumbangkan sebahagian wujud material dirinya kepada saudaranya kerana cinta dan kerana mengalah.

Disisi lain, bentuk amal saleh yang memiliki nilai lebih tinggi lagi dari nilai tersebut ialah memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan dan menghilangkan kesusahan orang yang dilanda kesusahan. Ini merupakan kelebihan lain yang menambah pahala di sisi Allah Ta’ala. Dalam suatu hadis Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai perbuatan memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan.” (HR Abu Ya la, ad-Dailami, dan Ibnu Asakir dari Anas)”[52]

Di dalam kitab sahih juga diriwayatkan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

“Barangsiapa yang menghilangkan dari seorang muslim suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan dari orang itu suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar)”[53]

Bahkan terdapat hadis sahih dari Rasulullah saw. Bahawa menolong binatang yang memerlukan makanan atau minuman itu juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang seseorang yang memberi minum anjing yang tengah kehausan. Anjing itu ia dapatkan menjulur-julurkan lidahnya menjilati tanah kerana sangat kehausan, maka orang itu mengambil air ke telaga dengan sepatunya dan digigitnya kasut itu dengan giginya kemudian diminumkannya kepada anjing tersebut hingga puas. Nabi saw. bersabda, “Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya.” Lalu para sahabat bertanya kehairanan, “Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dalam menolong binatang?” Beliau menjawab:

“Benar, (berbuat baik) kepada tiap-tiap (sesuatu yang memiliki) jantung yang basah (makhluk hidup) itu berpahala.” (HR Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah)”[54]

Tampaknya para sahabat beranggapan bahawa berbuat baik kepada makhluk (binatang) ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah dan bahawa ad-Din tidak memperhatikannya. Maka Rasulullah saw. menjelaskan kepada mereka bahawa berbuat baik kepada makhluk hidup yang mana pun akan mendapatkan pahala, meskipun berupa binatang semisal anjing. Maka bagaimana lagi berbuat baik kepada manusia? Betapa lagi terhadap manusia yang beriman?

Mendermakan darah itu mendapatkan pahala yang besar secara umum, dan bersedekah kepada kerabat akan dilipatgandakan pahalanya secara khusus, kerana yang demikian itu akan memperkuat hubungan kekerabatan dan memperkukuh jalinan kekeluargaan. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

“Bersedekah kepada orang miskin itu mendapatkan pahala satu sedekah; sedang kepada keluarga itu mendapatkan dua pahala, iaitu pahala sedekah dan pahala menyambung kekeluargaan.” (HR Ahmad, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Hakim dari Salman bin Amir)”[55]

Pahala menyumbangkan darah ini lebih berlipat ganda apabila pada asalnya hubungan antara penyumbang dan si sakit tidak harmoni, mengikuti bujukan syaitan yang menyalakan api permusuhan dan pertentangan di antara mereka. Apabila salah seorang dari mereka berhasil mengalahkan nafsunya dan syaitannya, lalu menyingkirkan dan membuang sikap yang tercela menurut pandangan Allah dan pandangan manusia ini, lantas ia menyumbangkan harta atau darahnya kepada kerabat yang memerlukannya (yang sebelumnya bermusuhan dengannya), maka tindakan demikian oleh Rasulullah saw. dinilai sebagai sedekah yang paling utama bila dinisbatkan kepada siapa yang diberi sedekah. Beliau bersabda:

“Sedekah yang paling utama ialah kepada keluarga yang memusuhi (al-kaasyih).” (HR Ahmad dan Thabrani dari Abi Ayyub dan Hakim bin Hizam)”[56]

Yang dimaksud dengan dzir-rahmi al-kaasyih (keluarga yang memusuhi) ialah yang menyembunyikan rasa permusuhan dalam hati, tidak terang-terangan, dan tidak cinta kepada kerabatnya.

______________________________________

Nota kaki:

52. Faidhul-Qadar, juz 2, hlm. 287.

53. Al-Lu’lu’ wa-Marjan, hadis nombor 1667.

54. Al-Lu’lu’ wa-Marjan, hadis nombor 1447.

55. Dihasankan oleh Tirmidzi, disahkan oleh Hakim, dan disetujui oleh Dzahabi, sebagaimana diterangkan dalam Faidhul-Qadir, karya Imam Munawi, juz 4, hlm. 237.

56. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Bukhari dalam al-Adabul-Mufrad dari Abi Sa’id, dan diriwayatkan oleh Thabrani dan Hakim dari Ummu Kultsum bind ‘Uqbah, serta disahkan oleh Hakim menurut syarat Muslim dan disetujui Dzahabi (Faidhul-Qadir, juz 2, hlm. 38).